Wszystkie państwa
Stop­nie kamienne — Kupić Stop­nie kamienne, Koszt , zdjęcie Stop­nie kamienne, od Zakład kamieniarski R.A.H. Szczotok, spółka cywilna. Schody zewnętrzne na Allbiz Polska
Polski
  Stop­nie kamienne — Kupić Stop­nie kamienne, Koszt , zdjęcie Stop­nie kamienne, od Zakład kamieniarski R.A.H. Szczotok, spółka cywilna. Schody zewnętrzne na Allbiz Polska
  Wszystkie kategorie
  Porównaj
  Dodać do stron ulubionych
  Podzielić się   ID: 25049:144152
  Kupić Stop­nie kamienne
  Na stanie
  0UAHUstalanie ceny
  Opis
  • MateriałKamień
  Ka­mień jest jed­nym z pierw­szych zna­nych w hi­sto­rii ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych. Do dziś kamieniarstwo peł­ni istot­ną ro­lę w bu­dow­nic­twie: kamień przede wszyst­kim słu­ży jako ele­ment de­ko­ra­cyj­ny oraz wy­koń­cze­nio­wy. Co­raz czę­ściej go­ści w na­szych do­mach. Spo­śród róż­nych ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, to wła­śnie ka­mień za­pew­nia obiek­tom ar­chi­tek­to­nicz­nym wie­lo­let­nią trwa­łość. Poza tym jest bar­dzo funk­cjo­nal­ny oraz na­da­je ele­ganc­ki i pre­sti­żo­wy charakter.
  Chcąc wy­mie­nić peł­né jego za­sto­so­wa­nie, po­cząw­szy od po­sa­dzek w miesz­ka­niu do ele­wa­cji ze­wnętrz­nej, od bla­tu ku­chen­né­go do wy­koń­cze­nia ko­min­ka i w koń­cu od ele­ganc­kich świecz­ni­ków po tra­dy­cyj­né umy­wal­ki w ła­zien­ce, z pew­no­ścią przy­spo­rzy­ło­by to wie­le trud­no­ści. Róż­no­rod­ność ofe­ro­wa­nych ma­te­ria­łów, w róż­no­ra­kich ko­lo­rach wraz z ele­men­ta­mi rzeź­bio­ny­mi lub w po­łą­cze­niu z me­ta­lo­pla­sty­ką w re­zul­ta­cie daje sze­ro­kie pole za­sto­so­wań. Nasz za­kład spe­cja­li­zu­je się w re­ali­za­cji wszel­kich tego ro­dza­ju zle­ceń. Na­le­żą do nich m.in.:
  • pa­ra­pe­ty,
  • ele­wa­cje,
  • stop­nie,
  • po­sadz­ki,
  • bla­ty ku­chen­né z kamienia,
  • bla­ty ła­zien­ko­we z kamienia,
  • sto­ły,
  • okła­dzi­ny ścian i słupów,
  • ele­men­ty kominkowe,
  • oraz inne ele­men­ty we­dług Pań­stwa życzeń.
  Zdjęcia
  • Stop­nie kamienne
  • Czy chcesz zobaczyć więcej zdjęć?

   Wysłać wiadomość
  Kupić stop­nie kamienne
  Zamówienie
  Stop­nie kamienne
  Ustalanie ceny
  Lub skontaktuj się ze sprzedawcą
  Spróbuj opisać krótko istotę Twojego pytania do sprzedawcy (co najmniej 20 znaków)
  Powrócićdo rozdziału "Schody zewnętrzne"
  dla
  według produktów
  Twoja wiadomość powinna zawierać nie mniej niż 20 znaków. Wiadomość zawierać do 2000 znaków.
  Niezapełnione pola obowiązkowe
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Porównaj0
  WyczyśćWybrane pozycje: 0